Regulamin

 

Regulamin

Szkoły ŚliwińskiSports spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp.k.

MICHALINASPORT

Zajęcia z tenisa, piłki nożnej , pływania, ogólnorozwojówki oraz

nauka I doskonalenie jazdy na rolkach

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych (dalej zwanymi „zajęciami”).

 2. Organizatorem zajęć jest Michał Śliwiński oraz Marek Śliwiński prowadzący łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą SliwińskiSports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. NIP 5342484819, ul. Faraona 4, 05-804 Pruszków oraz Michał Śliwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHALINASPORT Michał Śliwiński, ul. Faraona 4, 05-804 Pruszków, NIP 5342286835 (dalej zwany „Organizatorem”).

 3. W zajęciach mogą brać udział osoby od 3 roku życia za pisemną zgodą rodziców oraz osoby pełnoletnie (zwani dalej „Uczestnikami”).

 4. Przed pierwszymi zajęciami każdy z Uczestników zapoznawany jest z niniejszym Regulaminem. Poprzez udział w zajęciach akceptuje jego treść.

 5. Uczestnicy akceptując niniejszy Regulamin wyrażają równocześnie zgodę na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach. Osoby, który takiej zgody nie wyrażają, proszone są o przekazanie tej informacji Organizatorowi.

 6. Uczestnictwo w zajęciach przez osoby pełnoletnie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że mój ogólny stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach sportowych”

 7. Uczestnictwo w zajęciach przez osoby niepełnoletnie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych o następującej treści: Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach sportowych”

 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,

 9. oraz ogólnych zasad etyki poszczególnej dyscypliny sportowej i sportu.

§ 2

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy, pływacki, piłkarski ,sprzęt do jazdy na rolkach), oraz obuwie sportowe dostosowane do nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia (na płaskiej podeszwie). Niewłaściwy strój uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.

 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 3. Zajęcia rozpoczynają się na początku września, a kończą w dniu końca roku szkolnego. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy, podczas przerw świątecznych zajęcia grupowe nie odbywają się. Zajęcia nie odbywają się również w ferie zimowe oraz wakacje, z wyjątkiem zajęć dla chętnych.

 4. Zajęcia indywidualne mogą być odwołane przez Uczestnika na jeden dzień przed zajęciami. Przy zachowaniu tego warunku zajęcia odrabiane są w innym terminie.

 5. Uczestnik zajęć grupowych zobowiązany jest do poinformowania o tym, że nie będzie uczestniczył w zajęciach przynajmniej na jeden dzień przed zajęciami, przy czym w przypadku zajęć grupowych uczestnik może odrobić zajęcia w grupie o zbliżonym poziomie po wcześniejszym poinformowaniu przez Organizatora lub prowadzącego zajęcia.

 6. W przypadku odwołania zajęć z przez Organizatora, zajęcia zostają odrobione w innym terminie.

 7. Jeżeli chodzi o zajęcia z jazdy na rolkach to obowiązkowo uczestnik zajęć musi mieć kask oraz ochraniacze. Rolki, których używa muszą mieć kałczukowe kółka oraz zdjęty hamulec.

§ 3

Rezygnacja z zajęć

 1. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o rezygnacji z zajęć na tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zajęć grupowych Organizator znajduje zastępstwo za osobę rezygnującą z zajęć, przedstawia nową ofertę cenową pozostałym Uczestnikom zajęć lub rozwiązuje grupę w przypadku braku zgody na zwiększenie opłaty. Organizator informuje pozostałych Uczestników lub ich rodziców (opiekunów prawnych) o rezygnacji oraz przedstawia nową ofertę cenową w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o rezygnacji Uczestnika.

3. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej.

4. Niedochowanie obowiązku określonego w ust. 1 skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcia.

§ 3

Opłaty

 1. Uczestnik zajęć lub jego rodzic (opiekun prawny) każdego miesiąca, na pierwszych zajęciach uiszcza opłatę, która jest stała dla każdego miesiąca(połowę kwoty płaci się w LUTYM oraz w CZERWCU). Cennik zajęć znajduje się na stronie internetowej www.sliwinskitenis.pl. Rozliczenie za zajęcia odbywa się na pierwszych zajęciach każdego miesiąca.

 2. Opłaty za zajęcia naliczane są w systemie miesięcznym zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 3. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

 4. Osoba, która nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z zajęć w terminie co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca rozliczeniowego jest zobowiązana do uregulowania opłaty za miesiąc, z którego rezygnuje z zajęć.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

1 listopad, 11 listopad, 24 grudzień-1 styczeń, 6 styczeń, 18 kwiecień-24 kwiecień, 1 maj-3 maj. Zajęcia trwają d0 20 czerwca, OPŁATA ZA LUTY I CZERWIEC -50%

 

 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych pozyskanych od osoby,

 której dane dotyczą

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – dalej RODO  – informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

ŚliwińskiSports Sp. z o.o.  sp.k. NIP 5342484819,  z siedzibą przy ul. Faraona 4, 05-804 Pruszków i MICHALINASPORT Michał Śliwiński NIP 5342286835 z siedzibą przy ul. Faraona 4, 05-804 Pruszków jest Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie szczegółowo wskazanym w formularzu.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane.

 • Na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. A RODO) – w celu udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych, zimowiskach, obozach letnich i zimowych, jednak wyłącznie w zakresie wskazanym w formularzu.

Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych oraz danych Twojego nieletniego dziecka/dzieci w zakresie objętym Formularzem, ale cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 • W celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług jak i firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie ofert promocyjnych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich zainteresowań i preferencji będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twojego dziecka/dzieci opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane lub Twojego dziecka/dzieci w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych lub Twojego dziecka/dzieci istnieją dla nas ważne uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów.

 1. Okres przechowywania danych
 • Pozyskane dane osobowe wskazane w formularzu, wynikające z udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych, zimowisk, obozów letnich i zimowych będą przetwarzane przez Nas przez okres dwóch lat.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług w zakresie wskazanym w formularzu możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, ze się zdezaktualizowały.
 1. Odbiorcy danych
 • Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc usługi.

Do Twoich danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy księgowe, prawnicze, publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w Formularzu dla działań marketingowych mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w tym w szczególności mailingowe.

Zapewniamy Cię, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Twoich danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Twoich danych w poufności. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do przenoszenia danych
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu oraz udzielenie zgód na ich przetwarzanie zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez Twojej zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym na Formularzu nie będziemy uprawnieni do realizacji czynności wskazanych w Formularzu. Udzielenie zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wypływa na wykonywanie przez Administratora czynności wskazanych w Formularzu.

 1. Osoby nieletnie

W przypadku dziecka poniżej 18 roku życia wszelkie zgody oraz Formularze może podpisać jedynie osoba mająca prawa rodzicielskie do decydowania o małoletnim.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane wskazane w niniejszym formularzu.

 

 

 

68737740_1329292113907052_4121191145382346752_n   68979784_2354946371420676_8679599597741408256_n