Regulamin

Regulamin

Szkoły ŚliwińskiSports spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp.k.

MICHALINASPORT

Zajęcia z tenisa, piłki nożnej , pływania, ogólnorozwojówki oraz

nauki i doskonalenia jazdy na rolkach

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych (dalej zwanymi „zajęciami”).

 2. Organizatorem zajęć jest Michał Śliwiński oraz Marek Śliwiński prowadzący łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą SliwińskiSports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. NIP 5342484819, ul. Faraona 4, 05-804 Pruszków oraz Michał Śliwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHALINASPORT Michał Śliwiński, ul. Faraona 4, 05-804 Pruszków, NIP 5342286835 (dalej zwany „Organizatorem”).

 3. W zajęciach mogą brać udział osoby od 3 roku życia za pisemną zgodą rodziców oraz osoby pełnoletnie (zwani dalej „Uczestnikami”).

 4. Przed pierwszymi zajęciami każdy z Uczestników zapoznawany jest z niniejszym Regulaminem. Poprzez udział w zajęciach akceptuje jego treść.

 5. Uczestnicy akceptując niniejszy Regulamin wyrażają równocześnie zgodę na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach. Osoby, który takiej zgody nie wyrażają, proszone są o przekazanie tej informacji Organizatorowi.

 6. Uczestnictwo w zajęciach przez osoby pełnoletnie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że mój ogólny stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach sportowych”

 7. Uczestnictwo w zajęciach przez osoby niepełnoletnie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych o następującej treści: Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach sportowych”

 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,

 9. oraz ogólnych zasad etyki poszczególnej dyscypliny sportowej i sportu.

§ 2

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy, pływacki, piłkarski ,sprzęt do jazdy na rolkach), oraz obuwie sportowe dostosowane do nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia (na płaskiej podeszwie). Niewłaściwy strój uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Podczas zajęć tenisowych na okres jednego miesiąca rakieta do tenisa jest udostępniana. Po tym okresie istnieje możliwość wynajęcia rakiety. Koszt wynajęcia wynosi 10 zł.

 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 3. Zajęcia rozpoczynają się na początku września, a kończą w dniu końca roku szkolnego. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy, podczas przerw świątecznych zajęcia grupowe nie odbywają się. Zajęcia nie odbywają się również w ferie zimowe oraz wakacje, z wyjątkiem zajęć dla chętnych.

 4. Zajęcia indywidualne mogą być odwołane przez Uczestnika na jeden dzień przed zajęciami. Przy zachowaniu tego warunku zajęcia odrabiane są w innym terminie.

 5. Uczestnik zajęć grupowych zobowiązany jest do poinformowania o tym, że nie będzie uczestniczył w zajęciach przynajmniej na jeden dzień przed zajęciami, przy czym w przypadku zajęć grupowych uczestnik może odrobić zajęcia w grupie o zbliżonym poziomie po wcześniejszym poinformowaniu przez Organizatora lub prowadzącego zajęcia.

 6. W przypadku odwołania zajęć z przez Organizatora, zajęcia zostają odrobione w innym terminie.

 7. Jeżeli chodzi o zajęcia z jazdy na rolkach to obowiązkowo uczestnik zajęć musi mieć kask oraz ochraniacze. Rolki, których używa muszą mieć kałczukowe kółka oraz zdjęty hamulec.

§ 3

Rezygnacja z zajęć

 1. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o rezygnacji z zajęć na tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zajęć grupowych Organizator znajduje zastępstwo za osobę rezygnującą z zajęć, przedstawia nową ofertę cenową pozostałym Uczestnikom zajęć lub rozwiązuje grupę w przypadku braku zgody na zwiększenie opłaty. Organizator informuje pozostałych Uczestników lub ich rodziców (opiekunów prawnych) o rezygnacji oraz przedstawia nową ofertę cenową w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o rezygnacji Uczestnika.

3. Rezygnacja z zajęć może nastąpić w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej.

4. Niedochowanie obowiązku określonego w ust. 1 skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcia.

§ 3

Opłaty

 1. Uczestnik zajęć lub jego rodzic (opiekun prawny) każdego miesiąca, na pierwszych zajęciach uiszcza opłatę, która jest stała dla każdego miesiąca(połowę kwoty płaci się w miesiącu, w którym są ferie). Cennik zajęć znajduje się na stronie internetowej www.sliwinskitenis.pl. Rozliczenie za zajęcia odbywa się na pierwszych zajęciach każdego miesiąca.

 2. Opłaty za zajęcia naliczane są w systemie miesięcznym zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 3. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

 4. Osoba, która nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z zajęć w terminie co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem nowego miesiąca rozliczeniowego jest zobowiązana do uregulowania opłaty za miesiąc, z którego rezygnuje z zajęć.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ dla zajęć grupowych

1 listopad, 11 listopad, 24 grudzień-1 styczeń, 6 styczeń, 10 luty-23 luty

9 kwiecień-14 kwiecień, 1 maj-3 maj. Zajęcia trwają do 28 czerwca, OPŁATA ZA LUTY 50%

     
PROCEDURY PODCZAS TRWANIA KORONAWIRUS